Allmänna villkor för advokatuppdrag

1. Tillämpningsområde

I den mån annat inte följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal ska förestående villkor äga tillämpning på uppdragsavtalet mellan klienten å ena sidan och den advokatbyrå som klienten ger uppdraget till (”Advokatbyrån”).

2. Finanspolis

Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Advokatbyrån är förhindrad enligt lag att underrätta klienten om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fallmisstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är Advokatbyrån skyldig att avböja eller frånträda uppdraget utan att ange skäl.

3. Kundkännedom

Enligt lag måste Advokatbyrån för vissa uppdrag kontrollera klientens identitet och ägarförhållanden samt informera sig om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Advokatbyrån kan därför komma att be om bland annat klientens identitetshandlingar och annan person som för klients räkning är involverad i uppdraget.

4. Principer för debitering, fakturering och rättsskydd

I anslutning till att uppdraget accepteras ska Advokatbyrån lämna uppgift om principerna för sin debitering och om vilka faktureringsrutiner som kommer att tillämpas. Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag beaktas bland annat uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse. Utgår ersättning med lägre belopp från annan, till exempel vid ianspråktagande av rättsskyddsförsäkring, ska mellanskillnaden utges av klienten. För det fall full begärd ersättning inte utbetalas av försäkringsgivare, åligger det klienten att erlägga överskjutande belopp.

Arvode debiteras genom delfaktura, á conto-faktura eller fakturering efter avslutande av uppdraget. Advokatbyrån avgör tillämpligt faktureringssätt. Med delfakturering avses debitering av slutligt arvode för del av advokatens arbete som kan hänföras till viss period eller visst arbetsmoment. Med fakturering a conto avses debitering av del av det totala arvodet utan bestämd anknytning till viss del av arbetet. Debitering av arvode a conto redovisas i slutfaktura.

Advokatbyrån äger rätt till skäligt förskott för arvode och utlägg. Saknar faktura bestämd förfallodag ska betalning erläggas senast en månad från det fakturan avsänts eller krav på betalning annars framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt är klienten skyldig att ersätta kostnader för betalningspåminnelse, inkassokrav, ansökan om betalningsföreläggande eller stämningsansökan.

5. Ansvarsförsäkring och ansvarsbegränsning

Advokatbyrån, som omfattas av obligatorisk ansvarsförsäkring, ansvarar för skada som klienten lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Advokatbyrån ansvarar inte för skada som uppkommer genom att klienten använt Advokatbyråns arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs.

Advokatbyråns rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag. Om Advokatbyrån uttalar sig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av dess allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning. Advokatbyrån ansvarar inte för andra rådgivare och fackmän som anlitas i anledning av uppdraget. Om Advokatbyrån avbryter utförandet av ett uppdrag på grund av omständighet som beror på klienten, eller på grund av skyldighet enligt lag eller god advokatsed, ska Advokatbyrån inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

Advokatbyråns ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till 3 000 000 kronor. Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med klient gäller för Advokatbyrån, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på Advokatbyråns ägare, företrädare och anställda.

6. Behandling av personuppgifter

Advokatbyrån och Vector Advokater Handelsbolag är personuppgiftsansvariga och hanterar klientens uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679), dataskyddslagen, dataskyddsförordningen samt Datainspektionens bindande föreskrifter och beslut som är tillämpliga på behandlingen av personuppgifter samt i enlighet med lagstadgad sekretess och god advokatsed.

Personuppgifter som klienten lämnar får personuppgiftsansvariga använda för att administrera klientförhållandet, i ord- och textbehandling, datoriserat klientsystem, registerföring, redovisning, e-post, SMS, MMS, fax samt lagring av ljud, bild och text eller information i annat format som inkommer till personuppgiftsansvariga, eller som upprättas av dem i anledning av uppdraget och som behövs för att fullgöra detta och tillvara klientens intressen.

Klienten samtycker härmed till att dennes personuppgifter hanteras i enlighet härmed av personuppgiftsansvariga och Katscenter AB, som är personuppgiftsbiträde och tillhandahåller personuppgiftsansvariga IT-baserat klienthanteringsprogram. Personuppgiftsansvariga ansvarar för att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med lagstadgad sekretess och god advokatsed.

Klienten är medveten om att personuppgiftsansvariga kan behandla personuppgifter även på grund av rättslig förpliktelse med stöd av exempelvis bokföringslagen, penningtvättslagen eller genom myndighets eller domstols avgörande eller föreläggande. Klienten har rätt att få ta del av personuppgifter som finns registrerade om denne. Klienten har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information eller rättelse skall vara skriftlig.

7. Tillämplig lag och tvister

Uppdragsavtalet, dess tolkning och tillämpning, ska vara underkastat svensk lag. Tvist i anledning av uppdragsavtalet ska hänskjutas till avgörande av svensk domstol varvid Malmö tingsrätt ska vara första instans. Konsument (fysisk person i ärende utanför närings- eller yrkesverksamhet) kan begära prövning av tvist hos Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Uppdaterat 2020-02-24